Frau Henkel, Elternbeiratsvorsitzende

stv. Elternbeiratsvorsitzende